top of page

Hållbarhetspolicy

Bakgrund
I en ständigt föränderlig värld är det viktigt för oss på FrostPharma att vara med och bidra till att den blir så bra som möjligt. Vi arbetar aktivt och långsiktigt med frågor inom vår verksamhet för att minska klimatavtryck och öka hållbarheten, både avseende miljö och arbetsklimat.

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga, vilka mål vi har och hur vi ska arbeta för att nå dit.

Långsiktiga mål

 • Vi ska arbeta för att få så klimateffektiva transporter som möjligt i hela transportkedjan.

 • Vi väljer att arbeta med leverantörer som har tydliga hållbarhetsmål som vi kan ställa oss bakom.

 • Vi arbetar aktivt för att minska riskerna för utsläpp av API till miljön, vid tillverkning av våra läkemedel.

 • Vi ska aktivt vara med och påverka förpackningsutvecklingen, i den mån det går, för att minska transporter av onödigt material.

 • Vi ska bidra till att underlätta återvinning av både förpackningar och läkemedel från vårdenheter och brukare.

 • Vi ska alltid arbeta för att ersätta produkter eller teknik med andra som är lika effektiva, eller effektivare, om vi kan finna produkter eller teknik som är klimatsmartare.

Miljöarbete i vardagen

 • Vi sopsorterar på kontoret.

 • Vi undviker engångsartiklar av plast.

 • Vi prioriterar digitala möten framför möten som kräver fysiska resor.

 • Då vi reser hittar vi så klimatsmarta alternativ som möjligt.

 

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar för en gemenskap där alla får komma till tals, bli hörda och respekterade.

 • Vi uppmuntrar friskvård, både enskilt och med gemensamma aktiviteter.

Riktlinjer

 • Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.

 • Våra mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

 • Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att vi verkar för en hållbar utveckling i samhället.

 • Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön. Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt utvecklas.

Ansvar
Cheferna ska ansvara för att alla medarbetare är informerade om vad policyn innebär och få möjligheten att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande hållbarhetsarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljö och hållbarhet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.

bottom of page