top of page
Fulvestrant

Beredning

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Varje förfylld spruta (5 ml) innehåller 250 mg fulvestrant. Klar, färglös till gul, viskös lösning som är fri från partiklar.

Indikationer

Fulvestrant EVER Pharma är avsett:

  • som monoterapi för behandling av östrogenreceptorpositiv, lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos postmenopausala kvinnor:
     

- som inte tidigare fått endokrin behandling eller

- med återfall under eller efter adjuvant anti-östrogenbehandling eller sjukdomsprogression vid anti-östrogenbehandling.

  • i kombination med palbociklib för behandling av hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos kvinnor som tidigare har fått endokrinbehandling (se Fass avsnitt 5.1).

Produktinformation

Fulvestrant är en kompetitiv östrogenreceptorantagonist (ER) med en affinitet som är jämförbar med östradiol. Fulvestrant blockerar de trofiska effekterna av östrogener utan någon partiell agonist (östrogenlik)-aktivitet.

Verkningsmekanismen är associerad med nedreglering av nivåer av östrogenreceptorprotein.

Kliniska studier som genomförts på postmenopausala kvinnor med primär bröstcancer har visat att fulvestrant signifikant nedreglerar östrogenreceptorprotein i östrogenreceptorpositiva tumörer jämfört med placebo

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar, behöver ej förvaras i kylskåp.

 

Förpackning

Finns i förfylld spruta 10 st x 5 ml engångssprutor

Artikelnummer

10  x 5 ml: 403760

ATC-kod

L02BA03

 

​För mer information:

 

fass_edited.jpg
Frost pharma 210325 2.png

Observera att förpackningens utseende kan skilja sig åt beroende på land.

Sidan uppdaterades senast 2021-04-01

bottom of page